ผู้บรรยาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีวรรณ แก้ววิทย์ 
(สำนักวิชาการ) 
raweewan.k@bu.ac.th


อาจารย์เยาวลักษณ์ เอกไพฑูรย์ 
(คณะบริหารธุรกิจ)
yaowaluk.a@bu.ac.th